Kontaktinformācija

Tukums, Raudas iela 8, LV-3100

Tālr.: 63122210

Fakss: 63181216

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

Rekvizīti

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma slimnīca”

NMR LV40103233177

Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3100

AS SEB Banka

Kods:UNLALV2X

Konts: LV98 UNLA 0050 0142 6002 7