Kontaktinformācija

Tukums, Raudas iela 8, LV-3100

Tālr.: 63122210

Fakss: 63181216

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

Vēsture

Slimnīcas vēsture
 

Tagadējā SIA "Tukuma slimnīca" pirmsākumā, pēc kara beigām – Vācijas kapitulācijas 1945. gadā, bija Tukuma pilsētas slimnīca Latvijas PSR Veselības aizsardzības Tautas komisariāta sistēmā, pakļauta Tukuma apriņķa darbaļaužu, deputātu padomes izpildu komitejas veselības aizsardzības nodaļai.

1946. gadā slimnīca pārdēvēta par Tukuma apriņķa  slimnīcu dark_reds PSR Veselības, aizsardzības ministrijas sistēmā, pakļauta Tukuma apriņķa darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas veselības aizsardzības nodaļai.

 

Slimnīcā bija 100 gultas ar 7 ārstiem, no tiem:

 

a) galvenais ārsts                 1
b) terapeitiskā nodaļa           2 ar 35 gultām
c) ķirurģiskā nodaļa              2 ar 30 gultām
d) ginekoloģiskā nodaļa        1 ar 15    gultām
e) infekcijas nodaļa              1 ar 20 gultām

 

Pie slimnīcas darbojās:

1) rentgena kabinets ar 1 ārstu
2) klīniski-diagnostiskā laboratorija
3) asins pārliešanas kabinets

           

Viss slimnīcas personāls bija 79 cilvēki - 7 ārsti, 30 vidējais medicīniskais personāls, 24 jaunākais medicīniskais personāls un 18 pārējais personāls. Bez tam apriņķa ambulancēs un feldšeru – vecmāšu punktos strādāja 5 ārsti, 5 feldšeri, 7 vecmātes, 1 medicīnas māsa un 11 pārējais personāls.

1950. gadā, sakarā ar Republikas teritorijas rajonizēšanu, slimnīcu pārdēvēja par Tukuma rajona apvienoto slimnīcu, pakļaujot tās kontrolei visus rajona veselības aizsardzības iestādes. Slimnīca Latvija PSR Veselības aizsardzības ministrijas sistēmā, pakļauta Tukuma rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas veselības aizsardzības nodaļai.

1956. gadā ar Latvija PSR Veselības aizsardzības ministrijas 28. marts pavēli Nr.109/8 Tukums dzemdību nams ar pirmo ceturksni pievienots rajona apvienotai slimnīcai. 1958. gadā sakarā ar rajonu pārveidošanu, Tukuma apvienotās slimnīcas pakļautībā nāk klāt Kandavas pilsētas un bijušā Kandavas rajona veselības aizsardzības iestādes. Ar Tukuma rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1959. g. 17. septembra rīkojumu Nr. 225, saskaņā ar Latvija PSR Ministru padomes 1959. g. 7. septembra lēmumu Nr.490, aizsardzības nodaļa, apvienojot nodaļas funkcijas ar apvienotās rajona slimnīcas vadību. Ar to pašu lēmumu arī rajona sanitāri – epidemioloģiskā stacija pievienota apvienotai slimnīcai. 1961. gadā ar Tukuma rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 3. novembra lēmumu Nr. 175 likvidētas Aizputes un Zentenes lauku iecirkņu slimnīcas ar 25 gultām, atverot tai vietā lauku ārstu ambulances. Likvidējot Aizupes un Zemītes lauku iecirkņu slimnīcas uz to bāzes atvērts, izveidots Tukuma rajona pret tuberkulozes dispansers  stacionārs ar 50 gultām.

1964. gadā ar Tukuma rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas pavēli Nr. 966 no 29. decembra saskaņā ar Džūkstes ciema darbaļaužu deputātu padomes 1964.g. 18. decembra lēmumu likvidēta Džūkstes lauku iecirkņa slimnīca, atverot tai vietā Džūkstes lauku iecirkņu ambulanci. 1965.g. tiek pārveidots rajona Veselības aizsardzības tīkls. Tukuma rajona apvienotā slimnīca pārdēvēta par Tukuma rajona centrālo slimnīcu un Irlavas un Kandavas iecirkņu slimnīcas par zonālām slimnīcām un izdarīti citi pārkārtojumi. 1966. gada beigās Tukuma rajonā darbojas: viena rajona centrālā slimnīca Tukuma pilsētā, divas zonālās slimnīcas Kandavā un Irlavā, Tukuma rajona pret tuberkulozes dispansers ar 50 gultām, 2 laiku iecirkņu slimnīcas Jaunpilī un Engurē un 22 feldšeru vecmāšu un feldšeru veselības punkti. Gultu skaits slimnīcās 420.  Apstiprinātas 690 štatu vienības, no tām – 85 ārstu.

Uz 1979. gada 1. maiju nodota jauna poliklīnika pēc individuālā projekta ar 500 apmeklētājiem maiņā. Iekārtots kabinets katram iecirkņu terapeitam un pediatram, pirms ārsta – feldšera kabinets, ambulatoriskā operācijas zāle, elektroencefalogrāfijas kabinets. Līdz ar jaunās poliklīnikas nodošanu kabinetu skaits pieaudzis vairākkārtīgi. Palielinājies terapeitu un pediatru iecirkņu skaits – pilsētās 6 iecirkņi un laukos 2 iecirkņi. Kopējais ārstu skaits uz 1981. gada 1. janvāri ir 122. Stomatologu nodaļā uzsākta protežēšana ar zeltu. Sākot ar 1980. gada 1. janvāri likvidēta Zemītes ambulance.

Ar 01.01.92. Tukuma rajona centrālā slimnīca pakļauta dark_reds Republikas labklājības ministrijas veselības departamentam.

Pamatojoties uz Tukuma rajona padomes sēdes protokolu Nr. 1 no 11.01.1996. g. „Par Tukuma rajona pašvaldības uzņēmuma medicīniskās aprūpes bezpeļņas organizācijas ”Tukuma slimnīca un poliklīnika” izveidošanu”, tiek izveidota rajona pašvaldības uzņēmuma medicīniskās aprūpes bezpeļņas organizācija „Tukuma slimnīca un poliklīnika”. Sakarā ar reorganizācijas izmaiņām, tiek apstiprināti statūti, kuri noreģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 25.01.1996. g. ar reģistra Nr.000328056.                                                 

Tukuma slimnīcas un poliklīnikas galvenie darbības virzieni ir stacionārā medicīniskā palīdzība, ambulatorā medicīniskā palīdzība, neatliekamā medicīniskā palīdzība, asins un asins preparātu sagatavošana.

Pamatojoties un Tukuma rajona padomes 23.10.1997. g. v sēdes protokolu Nr. 10 un Tukuma pilsētas domes 16.10.1997. g. lēmumu Nr. 244 tiek  izveidota Tukuma pilsētas pašvaldības uzņēmums medicīniskās aprūpes bezpeļņas organizācija „Tukuma slimnīca un poliklīnika”, kas ir Tukuma rajona p/u medicīniskās aprūpes b/o „Tukuma slimnīca un poliklīnika” saistību un tiesību pārmantotāja.

Ar 2004. gada novembri Tukuma pilsētas pašvaldības uzņēmums medicīniskās aprūpes bezpeļņas organizācija „Tukuma slimnīca un poliklīnika” tiek pārveidots par Tukuma pilsētas pašvaldības aģentūru „Tukuma slimnīca”.

2005. gadā Tukuma pilsētas dome aģentūru „Tukuma slimnīca” nodod Tukuma rajona padomei un tiek izveidota pašvaldību kopīgā aģentūra „Tukuma slimnīca”.

Ar 2006. gadu pašvaldību kopīgā aģentūra „Tukuma slimnīca” tiek pārveidota par Tukuma rajona padomes aģentūru „Tukuma slimnīca”. Ar 2006.gadu tai pievieno Kandavas filiāli (bijušo SIA Kandavas slimnīca).

2009. gada 1. jūlijā Tukuma rajona padomes aģentūra „Tukuma slimnīca” tiek pārveidota par pašvaldību kapitālsabiedrību SIA „Tukuma slimnīca”.